1. Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + NaI
 2. S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O
 3. K4[Fe(CN)6] + H2SO4 + H2O → K2SO4 + FeSO4 + (NH4)2SO4 + CO
 4. Al2(SO4)3 +NaHCO3 → Al(OH)3 + Na2SO4 + CO2
 5. NaOH + CS2 → Na2CO3 + Na2CS3 + H2O
 6. NH3 + Cl2 → NH4Cl +N2
 7. NH3 + Ca(OCl)Cl → CaCl2 + N2 + H2O
 8. CuO + NH3 → Cu + N2 + H2O
 9. CuO + N2H4 → Cu2O + N2 + H2O
 10. NH3 + P2O5 + H2O → (NH4)3PO4
 11. NaNO3 +Zn + NaOH →Na2ZnO2 + NH3 + H2O
 12. Al + NaOH + NaNO3 + H2O→NaAlO2 + NH3
 13. NaNO2 +Zn + NaOH →Na2ZnO2 + NH3 + H2O
 14. Al + NaOH + NaNO2 + H2O → NH3 + NaAlO2
 15. Al2(SO4)3 + NH4OH → Al(OH)3 + (NH4)2SO4
 16. KMnO4 + NH3 → KOH + N2 + MnO2 + H2O
 17. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 18. SnCl2 + HNO3 + HCl → SnCl4 + N2O + H2O
 19. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
 20. KNO3 + H2SO4 +FeSO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O
 21. KMnO4 + H2SO4 + NO → KHSO4 + MnSO4 + HNO3 + H2O
 22. HNO3 + As2O3 +H2O → H3AsO4 + N2O3
 23. HNO3 + C6H10O5 →C2H2O4 + N2O3 + H2O
 24. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 25. HNO2 + KI + HCl → KCl + I2 + NO + H2O
 26. SnCl2 + HNO2 + HCl → SnCl4 + NO + H2O
 27. FeSO4 + HNO2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + NO+ H2O
 28. KMnO4 + HNO2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + HNO3 + H2O
 29. K2Cr2O7 + H2SO4 + HNO2 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + HNO3 + H2O
 30. KI + HNO2 +HCl → KCl + NO + I2 + H2O
 31. C + HNO3 → CO2 + NO2 + HO
 32. P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO + NO2
 33. I2 + HNO3 → HIO3 + NO2 + H2O
 34. HNO3 + HBr → Br2 + NO + H2O
 35. KBr + HNO3 → KNO3 + Br2+ NO + H2O
 36. HNO3 + FeCl2 + HCl → FeCl3 + NO + H2O
 37. Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
 38. Cu +HNO3 →CuO + N2 + H2O
 39. HPO3 + C → P4 + CO + H2
 40. P + NaOH + H2O→ P2H4 + NaH2PO2
 41. P4 + Ca(OH)2 + H2O→ PH3 + Ca(H2PO2)2
 42. P4 + HNO3 + H2O→ H3PO4 + NO+ NO2
 43. P4 +CuSO4 + H2O→ Cu + H3PO4 + H2SO4
 44. H2SO4 + P4 → H3PO4 + SO2 + H2O
 45. P4 + KIO3 + H2SO4 +H2O → H3PO4 + K2SO4 + I2
 46. Ca(OCl)Cl + H2O + PH3 → PCl3 + HCl + Ca(OH)2
 47. CuSO4 + PH3 → Cu3P2 + H2SO4
 48. AgNO3 + PH3 + H2O → Ag + H3PO4 + HNO3
 49. P4 + Ba(OH)2 + H2O → Ba(H2PO2)2 + PH3
 50. AgNO3 + H3PO2 + H2O → Ag + H3PO4 + HNO3
 51. HgCl2 + H3PO2 + H2O → Hg2Cl2 + H3PO4 + HCl
 52. KMnO4 + H3PO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + H3PO4 + H2O
 53. KMnO4 + H2O2 + H2SO4→K2SO4 + MnSO4 + O2 + H2O
 54. K4[Fe(CN)6] + H2O2 + HCl→KCl + K3[Fe(CN)6] + H2O
 55. K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
 56. KMnO4 +HCl→ KCl + MnCl2 +Cl2 + H2O
 57. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4→ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O
 58. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 59. Ag + KCN + H2O + O2 → K[Ag(CN)2] + KOH
 60. MnSO4 + PbO2 + HNO3→ HMnO4 + PbSO4 + Pb(NO3)2 + H2O

Answer

 1. 2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI
 2. S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
 3. K4[Fe(CN)6] + 6H2SO4 + 6H2O = 2K2SO4 + FeSO4 + 3(NH4)2SO4 + 6CO
 4. Al2(SO4)3 +6NaHCO3 → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 + 6CO2
 5. 6NaOH + 3CS2 → Na2CO3 + 2Na2CS3 + 3H2O
 6. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl +N2
 7. 2NH3 + 3Ca(OCl)Cl → 3CaCl2 + N2 + 3H2O
 8. 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O
 9. 4CuO + N2H4 → 2Cu2O + N2 + 2H2O
 10. 6NH3 + P2O5 + 3H2O →2(NH4)3PO4
 11. NaNO3 +4Zn + 7NaOH →4Na2ZnO2 + NH3 + 2H2O
 12. 8Al + 5NaOH + 3NaNO3 + 2H2O→8NaAlO2 + 3NH3
 13. NaNO2 +3Zn + 5NaOH →3Na2ZnO2 + NH3 + H2O
 14. 2Al + NaOH + NaNO2 + 2H2O → NH3 + 2NaAlO2
 15. Al2(SO4)3 + 6NH4OH → 2 Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4
 16. 4KMnO4 + 4NH3 → 4KOH + 2N2 + 4MnO2 + 4H2O
 17. 4Cu + 10HNO3 → 4Cu(NO3)2 + N2O + 5H2O
 18. 4SnCl2 + 2HNO3 + 8HCl → 4SnCl4 + N2O + 5H2O
 19. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 20. 2KNO3 + 4H2SO4 +6FeSO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2NO + 4H2O
 21. 3KMnO4 + 6H2SO4 + 5NO → 3KHSO4 + 3MnSO4 + 5HNO3 + 2H2O
 22. 2HNO3 + As2O3 +2H2O → 2H3AsO4 + N2O3
 23. 18HNO3 + 2C6H10O5 →6C2H2O4 + 9N2O3 + 13H2O
 24. Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 25. 2HNO2 + 2KI + 2HCl → 2KCl + I2 + 2NO + 2H2O
 26. SnCl2 + 2HNO2 + 2HCl → SnCl4 + 2NO + 2H2O
 27. 2FeSO4 + 2HNO2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2NO+ 2H2O
 28. 2KMnO4 + 5HNO2 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5HNO3 + 3H2O
 29. K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3HNO2 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3HNO3 + 4H2O
 30. 2KI + 2HNO2 +2HCl → 2KCl + 2NO + I2 + 2H2O
 31. C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2HO
 32. 4P + 10HNO3 + H2O → 4H3PO4 + 5NO + 5NO2
 33. I2 + 10HNO3 → 2HIO3 + 10NO2 + 4H2O
 34. 2HNO3 + 6HBr → 3Br2 + 2NO + 4H2O
 35. 6KBr + 8HNO3 → 6KNO3 + 3Br2+ 2NO + 4H2O
 36. 2HNO3 + 6FeCl2 + 6HCl → 6FeCl3 + 2NO + 4H2O
 37. 4Fe + 10HNO3 → 4Fe(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 38. 5Cu +2HNO3 →5CuO + N2 + H2O
 39. 4HPO3 + 12C → P4 + 12CO + 2H2
 40. 6P + 4NaOH + 4H2O→ P2H4 + 4NaH2PO2
 41. 2P4 + 3Ca(OH)2 + 6H2O→ 2PH3 + 3Ca(H2PO2)2
 42. P4 + 10HNO3 + H2O→ 4H3PO4 + 5NO+ 5NO2
 43. P4 +10CuSO4 + 16H2O→ 10Cu + 4H3PO4 + 10H2SO4
 44. 10H2SO4 + P4 → 4H3PO4 + 10SO2 + 4H2O
 45. P4 + 4KIO3 + 2H2SO4 +4H2O → 4H3PO4 + 2K2SO4 + 2I2
 46. 3Ca(OCl)Cl + 3H2O + PH3 → PCl3 + 3HCl + 3Ca(OH)2
 47. 3CuSO4 + 2PH3 → Cu3P2 + 3H2SO4
 48. 6AgNO3 + PH3 + 3H2O → 6Ag + H3PO4 + 6HNO3
 49. 2P4 + 3Ba(OH)2 + 6H2O → 3Ba(H2PO2)2 + 2PH3
 50. 4AgNO3 + H3PO2 + 2H2O → 4Ag + H3PO4 + 4HNO3
 51. 4HgCl2 + H3PO2 + 2H2O → 4Hg2Cl2 + H3PO4 + 4HCl
 52. 2KMnO4 + 5H3PO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5H3PO4 + 3H2O
 53. 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4→K2SO4 + 2MnSO4 + 5O2 + 8H2O
 54. 2K4[Fe(CN)6] + H2O2 + 2HCl→2KCl + 2K3[Fe(CN)6] + 2H2O
 55. K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O
 56. 2KMnO4 +16HCl→ 2KCl + 2MnCl2 +Cl2 + 8H2O
 57. K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4→ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 7H2O
 58. 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
 59. 4Ag + 8KCN + 2H2O + O2 → 4K[Ag(CN)2] + 4KOH
 60. 2MnSO4 + 5PbO2 + 6HNO3→ 2HMnO4 + 2PbSO4 + 3Pb(NO3)2 + 2H2O